සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය :
අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

ෆැක්ස් :
(+94) 112 092 787

විද්‍යුත් ලිපිනය :
cmsec@wpc.gov.lk

මාර්ග සිතියම

නවතම ප්‍රවෘත්ති

ධනාත්මකව සිතමු. ධනාත්මකව වැඩ කරමු – 2019-08-26

තවදුරටත්
ධනාත්මකව සිතමු. ධනාත්මකව වැඩ කරමු – 2019-08-26

එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වන නීති – 2019-08-08

තවදුරටත්
එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වන නීති – 2019-08-08

පිරිසිදු, නැවුම් ජලය තවලම්පිටිය ගමටත් – 2019-07-30

තවදුරටත්
පිරිසිදු, නැවුම් ජලය තවලම්පිටිය ගමටත් – 2019-07-30

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම

තවදුරටත්
ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – කඳුකරයේ පාරාදීසය – ඌව සැරිසර

තවදුරටත්
අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – කඳුකරයේ පාරාදීසය – ඌව සැරිසර

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – යාල් දේවී කොච්චියෙන් යාපනය බලා

තවදුරටත්
අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – යාල් දේවී කොච්චියෙන් යාපනය බලා

2019 සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

තවදුරටත්
2019 සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

ISO තත්ත්ව සහතිකය ලබා ගැනීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැඳුතින් අතින් ලබා ගැනීම

තවදුරටත්
ISO තත්ත්ව සහතිකය ලබා ගැනීම  අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැඳුතින් අතින් ලබා ගැනීම

ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන

තවදුරටත්
ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන

ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන

තවදුරටත්
ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන