කොරෝනා වෛරසය ආසාදන පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා හැකිතාක් දුරකථන හා විද්‍යුත් මාර්ග ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් සඳහා පමණක් ආයතන පරිශ්‍රයට පැමිණෙන විට ආරක්ෂක අංශ මඟින් ලබා දෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපැදීමට කාරුණික වන්න.

සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය :
අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

ෆැක්ස් :
(+94) 112 092 787

විද්‍යුත් ලිපිනය :
cmsec@wpc.gov.lk

මාර්ග සිතියම

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පාලිත තත්ත්ව බාධක (Waste Trap) ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

තවදුරටත්
පාලිත තත්ත්ව බාධක (Waste Trap) ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයීය වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘති

තවදුරටත්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයීය වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘති

නව පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමියගේ වැඩභාර ගැනීම

තවදුරටත්
නව පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමියගේ වැඩභාර ගැනීම

පළාත තුල ජීව කොටු සහ කාබනික පොහොර නිපදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

තවදුරටත්
පළාත තුල ජීව කොටු සහ කාබනික පොහොර නිපදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

පළාත් පාලන නිලධාරීන්ගේ කුසලතා දැක්ම “මිණිසර”

තවදුරටත්
පළාත් පාලන නිලධාරීන්ගේ කුසලතා දැක්ම  “මිණිසර”

කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහිව ඉදිරිපෙල කටයුතු කරන පළාත් පාලන ආයතන නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා ආරක්ෂිත කබා ලබා දීම

තවදුරටත්
කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහිව ඉදිරිපෙල කටයුතු කරන පළාත් පාලන ආයතන නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා ආරක්ෂිත කබා ලබා දීම

බස්නාහිර පලාතේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විෂබීජ නාශක දියර බෙදා හැරීම

තවදුරටත්
බස්නාහිර පලාතේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විෂබීජ නාශක දියර බෙදා හැරීම

බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි හිඟ බලපත්‍ර ගාස්තු සහිත වාහන සඳහා සහන ලබා දීම

තවදුරටත්
බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි හිඟ බලපත්‍ර ගාස්තු සහිත වාහන සඳහා සහන ලබා දීම

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපැදීම හේතුවෙන් ආයතනයට පැමිණීමෙන් තොරව පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බ.ප) වෙතින්
ඔබට ලබා ගත හැකි සේවාවන් සඳහා අප සමඟ එක් වන්න.

 • ආයතන අංශය
  0112092776
 • සැලසුම් අංශය
  0112092763
 • ගිණුම් අංශය
  0112092777
 • ඔබගේ පැමිණිලි සඳහා
  cmwpcomplaints20@gmail.com