කොරෝනා වෛරසය ආසාදන පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා හැකිතාක් දුරකථන හා විද්‍යුත් මාර්ග ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් සඳහා පමණක් ආයතන පරිශ්‍රයට පැමිණෙන විට ආරක්ෂක අංශ මඟින් ලබා දෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපැදීමට කාරුණික වන්න.

වේලාව වෙන්කර ගැනීම

සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය :
අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

ෆැක්ස් :
(+94) 112 092 787

විද්‍යුත් ලිපිනය :
cmsec@wpc.gov.lk

වැඩසටහන්

<< Feb 2024 >>
MTWTFSS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
30487

නවතම ප්‍රවෘත්ති

කැලණි නදියට අපද්‍රව්‍ය එක්වීම වැළැක්වීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව -2023.08.16

තවදුරටත්
කැලණි නදියට අපද්‍රව්‍ය එක්වීම වැළැක්වීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව -2023.08.16

දේශගුණ විපර්යාසවලට අනුගතවීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් අනුවර්තන සැලැස්ම සකස් කිරීම හා බස්නාහිර පළාත සඳහා දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ඒකකයක් සකස් කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව -2022.09.08 හා 09

තවදුරටත්
දේශගුණ විපර්යාසවලට අනුගතවීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් අනුවර්තන සැලැස්ම සකස් කිරීම හා බස්නාහිර පළාත සඳහා දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ඒකකයක් සකස් කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව -2022.09.08 හා 09

වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානය

තවදුරටත්
වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානය

Western Breaze Street Food Festival

තවදුරටත්
Western Breaze Street Food Festival

බස්නාහිර පළාතේ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීම හා මුහුදට අපද්‍රව්‍ය එකතුවන ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන විධිමත් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම

තවදුරටත්
බස්නාහිර පළාතේ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීම හා මුහුදට අපද්‍රව්‍ය එකතුවන ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන විධිමත් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම

බස්නාහිර පළාත් වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහභාගීත්වය

තවදුරටත්
බස්නාහිර පළාත් වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහභාගීත්වය

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය සඳහා බඳවා ගත් නවක නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව

තවදුරටත්
ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය සඳහා බඳවා ගත් නවක නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපැදීම හේතුවෙන් ආයතනයට පැමිණීමෙන් තොරව පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බ.ප) වෙතින්
ඔබට ලබා ගත හැකි සේවාවන් සඳහා අප සමඟ එක් වන්න.

 • ආයතන අංශය
  0112092776

 • සැලසුම් අංශය
  0112092763

 • ගිණුම් අංශය
  0112092777

 • ඔබගේ පැමිණිලි සඳහා
  cmwpcomplaints20@gmail.com