සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය :
අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

ෆැක්ස් :
(+94) 112 092 787

විද්‍යුත් ලිපිනය :
cmsec@wpc.gov.lk

මාර්ග සිතියම

නවතම ප්‍රවෘත්ති

ධනාත්මකව සිතමු. ධනාත්මකව වැඩ කරමු – 2019-08-26

තව කියවන්න
ධනාත්මකව සිතමු. ධනාත්මකව වැඩ කරමු – 2019-08-26

එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වන නීති – 2019-08-08

තව කියවන්න
එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වන නීති – 2019-08-08

පිරිසිදු, නැවුම් ජලය තවලම්පිටිය ගමටත් – 2019-07-30

තව කියවන්න
පිරිසිදු, නැවුම් ජලය තවලම්පිටිය ගමටත් – 2019-07-30

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම

තව කියවන්න
ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – කඳුකරයේ පාරාදීසය – ඌව සැරිසර

තව කියවන්න
අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – කඳුකරයේ පාරාදීසය – ඌව සැරිසර

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – යාල් දේවී කොච්චියෙන් යාපනය බලා

තව කියවන්න
අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – යාල් දේවී කොච්චියෙන් යාපනය බලා

2019 සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

තව කියවන්න
2019 සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

ISO තත්ත්ව සහතිකය ලබා ගැනීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැඳුතින් අතින් ලබා ගැනීම

තව කියවන්න
ISO තත්ත්ව සහතිකය ලබා ගැනීම  අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැඳුතින් අතින් ලබා ගැනීම

ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන

තව කියවන්න
ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන

ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන

තව කියවන්න
ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන

පළාත් පාලන ආර්ථික ප්‍රවර්ධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, පරිසර කටයුතු
ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාත්‍යාංශය