සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය :
අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 10 වන මහල,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

දුරකථන :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

ෆැක්ස් :
(+94) 112 092 787

විද්‍යුත් ලිපිනය :
cmsec@wpc.gov.lk

මාර්ග සිතියම

පොදු ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දුරකථන (+94) 11 2092 776, 2092 777, 2092 763
ෆැක්ස් (+94) 11 2092787
විද්‍යුත් ලිපිනය cmsec@wpc.gov.lk
අංශය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් ලිපිනය
ආයතන අංශය (+94) 112 092 776 (+94) 112 092 776 cmsec@wpc.gov.lk
ගිණුම් අංශය (+94) 112 092 777 (+94) 112 092 777 caedumin@gmail.com
සැලසුම් අංශය (+94) 112 092 763 (+94) 112 092 763 cmplanning123@gmail.com

අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න

ලේකම්

ඒ. ඩී.එස් සදීකා

දුරකථන : +94 112 092 790

පාලන අංශය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

ජී.එස්.අයි. විමලසේන 

දුරකථන : +94 0112 092792

සහකාර ලේකම්

එස්.එම්.පී.එම්. විපුලසේන

දුරකථන : +94 0112 092793

සහකාර ලේකම් I I

එස්.බී. හිමාලි ප්‍රියදර්ශණී කුමාරි

දුරකථන : +94 0112 092794

පරිපාලන නිලධාරි

එම්. ඒ. ටී. ඩී. මාරසිංහ

දුරකථන : +94 112 092 767

ගිණුම් අංශය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

ජී.එන්. ලක්මිණි

දුරකථන : +94 112 092 779