පොදු ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය අංක 204, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, 10 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දුරකථන (+94) 11 2092 776, 2092 777, 2092 763
ෆැක්ස් (+94) 11 2092787
විද්‍යුත් ලිපිනය cmsec@wpc.gov.lk
අංශය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් ලිපිනය
ආයතන අංශය (+94) 112 092 776 (+94) 112 092 776 cmsec@wpc.gov.lk
ගිණුම් අංශය (+94) 112 092 777 (+94) 112 092 777 caedumin@gmail.com
සැලසුම් අංශය (+94) 112 092 763 (+94) 112 092 763 cmplanning123@gmail.com

ලේකම්

චන්ද්‍රානි සමරකෝන්

දුරකථන : +94 112 092 790

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

බි.සුමිත් නිශන්ත පෙරේරා

දුරකථන : +94 112 092 786

සහකාර ලේකම්

එස්.ඩී.ඒ.කීර්තිරත්න

දුරකථන : +94 112 092 793

සහකාර ලේකම්

කේ.ඩී.එස්. ක්‍රිෂාන්ති

දුරකථන : +94 112 092 794

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ජේ.ඒ.එන්. ජයකොඩි

දුරකථන : +94 112 092 779

ගණකාධිකාරි

එස්. ජී. චන්ද්‍රසේකර

දුරකථන : +94 112 092 781

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ආර්.එම්.එස්. අතුරැසිංහ

දුරකථන : +94 112 092 783

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩබ්.කේ.එස්. හේමන්ති

දුරකථන : +94 112 092 784

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ඩී.එම්.ජේ. ලක්මාල්

දුරකථන : +94 112 092 782

පරිපාලන නිලධාරි

එම්. ඒ. ටී. ඩී. මාරසිංහ

දුරකථන : +94 112 092 767

අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න