බස්නාහිර පළාත් වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික සහභාගීත්වය

 පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බ.ප) හා ක්ලීන් ඕෂන් ‍ෆෝස් ලංකා ආයතනය එක්ව වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් කොළඹ කාක දූපත වෙරළ තීරයේදී පැවැත්විණි.

දිනය -2022.06. 09 හා 2022.06.11 දෙදින

ස්ථානය – කොළඹ කාක දූපත වෙරළ උද්‍යානය, මට්ටක්කුලිය

සහභාගී වන පාර්ශව-

  •  පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බ.ප)
  • බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය
  • කොළඹ මහා නගර සභාව හා මීගමුව මහා නගර සභාව
  • ශ්‍රී ලංකා පොලිස් පරිසර ආරක්ෂණ කොට්ඨාශය
  • ක්ලීන් ඕෂන් ෆෝස් ලංකා ආයතනය
  • කොකා කෝලා බේවරේජ් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය