තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාඒ.ඩී.එස්. සදීකා මිය
ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 696 027
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.ඩී.ඒ.කීර්තිරත්න මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 092 793
සහය තොරතුරු නිලධාරියාකේ.එම්.සුභානි එම්.චතුරංගි
සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 695 144