තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාචන්ද්‍රානි සමරකෝන් මිය
ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 696 027
තොරතුරු නිලධාරියාඔවිනි කේ.විජේවික්‍රම මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 695 101
සහය තොරතුරු නිලධාරියාකේ.ඩී. එස්.ක්‍රිශාන්ති මිය
සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 695 144