තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාඒ.ඩී.එස්. සදීකා මිය
ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 696 027
තොරතුරු නිලධාරියාජී.එස්.අයි. විමලසේන මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 092 792
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.බී. හිමාලි ප්‍රියදර්ශණී කුමාරි
සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 695 144