තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාචන්ද්‍රානි සමරකෝන් මිය
ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 696 027
තොරතුරු නිලධාරියාඑස්.ඩී.ඒ.කීර්තිරත්න මිය
සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 092 793
සහය තොරතුරු නිලධාරියාකේ.ඩී. එස්.ක්‍රිශාන්ති මිය
සහකාර ලේකම්
පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)
+94 112 695 144