බාගත කරගැනීම්

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1බස්නාහිර පළාතේ නිලධාරින් දිවයිනෙන් බැහැරවයාමට අවසර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතු අයදුම්පත
211 වන පරිශිෂ්ටය – පිටරට අධ්‍යාපනය හා රැකියාව යන ද්විත්ව අරමුණ සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුමේ අාකෘතිය
310 වන පරිශිෂ්ටය – එතෙර වේතනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/එතෙර රැකියාවක් බාර ගැනීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධාරයන් අත්සන් කළ යුුතු ගිවිසුමේ ආකෘතිය
409 වන පරිශිෂ්ටය – වැටුප් රහිත අධ්‍යයන නිවාඩුපිට යන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුමේ ආකෘතිය
5සංවිධාන ව්‍යුහය
616 වන පිරිශිෂ්ටය – රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් සදහා පූර්ව අවසරය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
7ප්‍රඥප්ති
8රුපියල් ලක්ෂ 05 දක්වා වූ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ පෝරමය
9රුපියල් ලක්ෂ 05 ට වැඩි ව්‍යාපෘති අනූමත කිරීමේ පෝරමය
10රුපියල් මිලියනයට වැඩි ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ පෝරමය
11පාලන ආයතන හා සම්බන්ධ බඳවා ගැනීම් පටිපාටි
12ජ්‍යේෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි නිළධාරීන්ට විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම
12විනෝද බදු නිදහස් කිරීමේ ආදායම් වියදම් වාර්තා අයඳුම්පත