බාගත කරගැනීම්

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1බස්නාහිර පළාතේ නිලධාරින් දිවයිනෙන් බැහැරවයාමට අවසර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතු අයදුම්පත
211 වන පරිශිෂ්ටය – පිටරට අධ්‍යාපනය හා රැකියාව යන ද්විත්ව අරමුණ සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුමේ අාකෘතිය
310 වන පරිශිෂ්ටය – එතෙර වේතනික කාර්ය පැවරුමක් සඳහා/එතෙර රැකියාවක් බාර ගැනීම සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු දෙනු ලබන නිලධාරයන් අත්සන් කළ යුුතු ගිවිසුමේ ආකෘතිය
409 වන පරිශිෂ්ටය – වැටුප් රහිත අධ්‍යයන නිවාඩුපිට යන නිලධරයන් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුමේ ආකෘතිය
5සංවිධාන ව්‍යුහය
616 වන පිරිශිෂ්ටය – රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් සදහා පූර්ව අවසරය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
7ප්‍රඥප්ති
8රුපියල් ලක්ෂ 05 දක්වා වූ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ පෝරමය
9රුපියල් ලක්ෂ 05 ට වැඩි ව්‍යාපෘති අනූමත කිරීමේ පෝරමය
10රුපියල් මිලියනයට වැඩි ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ පෝරමය
11පාලන ආයතන හා සම්බන්ධ බඳවා ගැනීම් පටිපාටි