අපි

කාර්යක්ෂම, ඵලදායී හා යහ පාලනයෙන් යුත් ප්‍රජා අවශ්‍යතා ඉලක්ක කරගත් ආයතන පද්ධතියකි.

අපේ දැක්ම

විශිෂ්ට ජනතා සේවයක් සලසන පළාත් රාජ්‍ය ආයතන අතර ප්‍රමුඛයා

ඒ වෙනුවෙන් අපේ මෙහෙවර

අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතන පද්ධතිය වෙත භෞතික, මානව, නෛතික, මූල්‍ය, තාක්ෂණ හා පුහුණු පහසුකම් සපයා දෙමින් එම ආයතනවල ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට හා ආයතනික ව්‍යුහයන් බිහි කිරීමට දායක වී විධිමත් අධීක්ෂණයකට හා ඇගයීමකට ලක් කරමින් යහපාලනයෙන් හා කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතු ජනතා අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන පද්ධතියක් ගොඩ නැඟීමයි.
  • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා ආයතනවල සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ ආයතන කටයුතු
  • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා ආයතනවල විසර්ජන ගිණුම් අත්තිකාරම් ගිණුම් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හා ගිණුම් කටයුතු පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදී මූල්‍ය පරිපාලනය
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා ආයතනවල ගැටළු විමර්ශනය කර ඒවා විසඳීමට අදාල පැහැදිලි කිරීම් ලබාදීම
  • ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • නියාමනය හා අධීක්ෂණය
  • ප්‍රගති පාලනය හා සම්බන්ධීකරණය
අංශය කාර්යය භාරය
ආයතන අංශය අමාත්‍යාංශය, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව සහ අමාත්‍යංශයට අයත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි ආයතන කටයුතු, කාර්ය මණ්ඩලය, ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා සහ අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයෙහි ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීම. පරිපාලනය, සම්බන්ධීකරණය සහ අධීක්ෂණය සිදු කිරීම.
සැලසුම් අංශය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
ගිණුම් අංශය අමාත්‍යංශයේ හා අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතනයන්හි මූල්‍ය කළමණාකරණය සහ ගිණුම්කරණ කටයුතු අධීක්ෂණය සහ සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම.