කැලණි නදියට අපද්‍රව්‍ය එක්වීම වැළැක්වීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව -2023.08.16