පාලිත තත්ත්ව බාධක (Waste Trap) ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයීය වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘති

නව පළාත් පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමියගේ වැඩභාර ගැනීම

පළාත තුල ජීව කොටු සහ කාබනික පොහොර නිපදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

පළාත් පාලන නිලධාරීන්ගේ කුසලතා දැක්ම “මිණිසර”

කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහිව ඉදිරිපෙල කටයුතු කරන පළාත් පාලන ආයතන නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා ආරක්ෂිත කබා ලබා දීම

බස්නාහිර පලාතේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විෂබීජ නාශක දියර බෙදා හැරීම

බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි හිඟ බලපත්‍ර ගාස්තු සහිත වාහන සඳහා සහන ලබා දීම