தொடர்பு

முகவரி :
இல. 204, டென்சில்
கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

தொலைநகல் :
(+94) 112 092 787

மின் அஞ்சல் முகவரி :
cmsec@wpc.gov.lk

வரைபடம்

செய்தி

உள்ளூராட்சி பொருளாதார மேம்பாடு மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி சுற்றாடல் நடவடிக்கை,
நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சு