தொடர்பு

முகவரி :
இல. 204, டென்சில்
கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி :
(+94) 112 092 776
(+94) 112 092 777
(+94) 112 092 763

தொலைநகல் :
(+94) 112 092 787

மின் அஞ்சல் முகவரி :
cmsec@wpc.gov.lk

வரைபடம்

செய்தி

நேர்மறை சிந்தனையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுயமரியாதை கட்டியெழுப்புவதற்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
நேர்மறை சிந்தனையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுயமரியாதை கட்டியெழுப்புவதற்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

அன்றாட வாழ்விற்கு அவசியமான சட்டங்கள் பற்றி குடிமக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
அன்றாட வாழ்விற்கு அவசியமான சட்டங்கள் பற்றி குடிமக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

சிறுநீரக நோய்த் தடுப்பு நிகழ்சித் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீரின் தரம் மற்றும் சுத்தத்தை அதிகரிக்க குளோரினேற்றிகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
சிறுநீரக நோய்த் தடுப்பு நிகழ்சித் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீரின் தரம் மற்றும் சுத்தத்தை அதிகரிக்க குளோரினேற்றிகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

இலங்கை மக்களின் மொழி உரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கான அரசகரும மொழிகள் வாரம்

மேலும் வாசிக்க
இலங்கை மக்களின் மொழி உரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கான அரசகரும மொழிகள் வாரம்

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சுற்றுலா அனுபவங்களைப் பரிமாறும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

மேலும் வாசிக்க
மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சுற்றுலா அனுபவங்களைப் பரிமாறும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சுற்றுலா அனுபவங்களைப் பரிமாறும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

மேலும் வாசிக்க
மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சுற்றுலா அனுபவங்களைப் பரிமாறும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

மனதுக்கு அமைதி தரும் போயா தின பக்திப் பாடல் பிரசங்கம்

மேலும் வாசிக்க
மனதுக்கு அமைதி தரும் போயா தின பக்திப் பாடல் பிரசங்கம்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவரக்ளின் கைகளால் ISO தரக் கட்டளை சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

மேலும் வாசிக்க
அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவரக்ளின் கைகளால் ISO தரக் கட்டளை சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

உலக ஈர நிலங்கள் தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
உலக ஈர நிலங்கள் தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்

உலக சுற்றாடல் தினத்தினை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு நாற்றுச் செடிகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மேலும் வாசிக்க
உலக சுற்றாடல் தினத்தினை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு நாற்றுச் செடிகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்