அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இதிருமதி.சந்திரானி சமரகோன்இ
செயலாளர்இ
உள்@ராட்சி அமைச்சு (மேல்மாகாணம்)
+94 112 696 027
தகவல் உத்தியோகத்தர்இசெல்வி.எஸ்.டீ.ஏ.கீர்த்திரத்ன
சிரே~;ட உதவிச் செயலாளர்இ
உள்@ராட்சி அமைச்சு (மேல்மாகாணம்)
+94 112 695 101
உதவித் தகவல் உத்தியோகத்தரதிருமதி.கே.டீ.எஸ்.கிரி~hந்திஇ
உதவிச் செயலாளர்இ
உள்@ராட்சி அமைச்சு (மேல்மாகாணம்)
+94 112 695 144