இறக்கம்

இலக்கமவிபரம்பதிவிறிக்கம்
1மேல் மாகாணத்தின் உத்தியோகத்தர்கள் இலங்கையிலிருந்து வெளியே போவதற்கு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல் தொடர்பாக சமர்ப்பிக்க வேண்டிய விண்ணப்பப்படிவம்
211 வது பின்னினைப்பு – வெளிநாட்டு கல்வி மற்றும் தொழில் ஆகிய இருவகை நோக்கம் தொடர்பாக சம்பளமற்ற விடுமுறை கொடுக்கப்படுகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் கையொப்பம் இடவேண்டிய ஒப்பந்தத்தின் படிவம்
310 வது பின்னினைப்பு- வெளிநாட்டில் ஊதியத்துடனான பணி ஒப்படைப்புத் தொடர்பாக வெளிநாட்டு தொழில் பொறுப்பேற்றல் தொடர்பாக சம்பளமற்ற விடுமுறை கொடுக்கப்படுகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் கையொப்பமிடவேண்டிய ஒப்பந்தத்தின் படிவம்.
409 வது பின்னிணைப்பு- சம்பளமற்ற ஆய்வு விடுமறையில் செல்கின்ற உத்தியோகத்தர்கள் கையொப்பமிடவேண்டிய ஒப்பந்தத்தின் படிவம
5ஒழுங்கு அமைப்பு
616வது பின்னினைப்பு- அரச அலுவலர்களின் வெளிநாட்டு பயணம் தொடர்பாக முன் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் அனுமதிப்பத்திரம
7சட்டங்கள