பொது அழைப்பு விபரம்

முகவரி இல. 204, டென்சில்
கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி (+94) 11 2092 776, 2092777, 2695769
தொலைநகல (+94) 11 2092787
மின் அஞ்சல் cmsec@wpc.gov.lk
பிரவுதொலைபேசிதொலைநகல்மின் அஞ்சல் முகவரி
தாபனப் பிரவு (+94) 112 092 776(+94) 112 092 787cmsec@wpc.gov.lk
கணக்குப்பிரவு(+94) 112 092 777(+94) 112 092 787caedumin@gmail.com
திட்டமிடல் பிரிவு(+94) 112 695 769(+94) 112 092 787cmplanning123@gmail.com

செயலாளர்

திரு.எம்.ஏ.பீ.தயா செனரத்

முகவரி : +94 112 691 665

சிரே~;ட உதவிச் செயலாளர்

ඔවිනි කේ.විජේවික්‍රම

முகவரி : +94 112 695 101

பணிப்பாளர் (திட்;டமிடல்)

திரு.பீ.சுமித் நிசாந்த பெரேரா

முகவரி : +94 112 695 769

உதவிச் செயலாளர

செல்வி. எஸ்.டீ.ஏ.கீரத்திரத்ன

முகவரி : +94 112 682 343

உதவிச் செயலாளர

செல்வி கே.டீ.எஸ்.கிரிசாந்தி

முகவரி : +94 112 695 144

கணக்காளர்

திருமதி. சானிக்கா சந்திரசேக்கர

முகவரி : +94 112 685 612

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திரு.ஆர்.எம்.எஸ். அத்துறுசிங்ஹ

முகவரி : +94 112 695 769

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி.டப்ளிவ்.கே.எஸ். ஹேமந்தி

முகவரி : +94 112 695 769

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திரு.டீ.எம்.ஜே. லக்மால்

முகவரி : +94 112 676 210

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

திருமதி. வீ.பீ.டீ.லக்ஸ்மி மெனிக்கே

முகவரி : +94 112 695 105

අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න