பொது அழைப்பு விபரம்

முகவரி இல. 204, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி (+94) 11 2092 776, 2092777, 2092 763
தொலைநகல (+94) 11 2092787
மின் அஞ்சல் cmsec@wpc.gov.lk
பிரவுதொலைபேசிதொலைநகல்மின் அஞ்சல் முகவரி
தாபனப் பிரவு (+94) 112 092 776(+94) 112 092 776cmsec@wpc.gov.lk
கணக்குப்பிரவு(+94) 112 092 777(+94) 112 092 777caedumin@gmail.com
திட்டமிடல் பிரிவு(+94) 112 092 763(+94) 112 092 763cmplanning123@gmail.com

செயலாளர்

திருமதி. ஏ.எ

முகவரி : +94 112 092 790

பணிப்பாளர் (திட்;டமிடல்)

திரு.பீ.சுமித் நிசாந்த பெரேரா

முகவரி : +94 112 092 786

சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (ப/க)

செல்வி. எஸ்.டீ.ஏ.கீரத்திரத்ன

முகவரி : +94 112 092 793

உதவிச் செயலாளர

கே .ஏம். சுபானி ஏம். சதுரங்சுp

முகவரி : +94 112 092 794

பிரதான கணக்காளர்

ஜே.ஏ.என். ஜயகொடி

முகவரி : +94 112 092 779

கணக்காளர்

திருமதி. சானிக்கா சந்திரசேக்கர

முகவரி : +94 112 092 781

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திரு.ஆர்.எம்.எஸ். அத்துறுசிங்ஹ

முகவரி : +94 112 092 783

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி.டப்ளிவ்.கே.எஸ். ஹேமந்தி

முகவரி : +94 112 092 784

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திரு.டீ.எம்.ஜே. லக்மால்

முகவரி : +94 112 092 782

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

முகவரி : +94 112 092 767

අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න