நேர்மறை சிந்தனையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுயமரியாதை கட்டியெழுப்புவதற்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

நேர்மறையாக சிந்திப்போம் . நேர்மறையாக செயற்படுவோம் – நேர்மறை  சிந்தனையை விருத்தி செய்தல்  மற்றும் சுயமரியாதை  கட்டியெழுப்புவதற்கான  பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

திகதி  – 2019 – 08 – 26
இடம் – அமைச்சின் கேட்போர்கூடம்