அன்றாட வாழ்விற்கு அவசியமான சட்டங்கள் பற்றி குடிமக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

அன்றாட வாழ்விற்கு  அவசியமான சட்டங்கள் – அன்றாட வாழ்விற்கு அவசியமான சட்டங்கள் பற்றி குடிமக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

திகதி  – 2019 – 08 – 08
இடம் – மேல் மாகாண சபையின் புதிய கேட்போர்கூடம்