மனதுக்கு அமைதி தரும் போயா தின பக்திப் பாடல் பிரசங்கம்

உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய  தகவல் – மனதுக்கு அமைதி தரும் போயா தின பக்திப் பாடல் பிரசங்கம்

திகதி : 2019 – 06 – 11
இடம் : மேல் மாகாண சபையின் புதிய கேட்போர்