உலக ஈர நிலங்கள் தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்

உலக சுற்றாடல் தினத்தினை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு நாற்றுச் செடிகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

உலக சுற்றாடல் தினத்தினை முன்னிட்டு காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தினை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

உலக குடி நீர் தினத்தை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு பாடசாலை மாணவர்களிடையே “சொபா பென சர ” வினா விடை நிகழ்ச்சியை நடாத்துதல்

2019 உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் அமைச்சின் விளையாட்டுப் போட்டி

மிணிசர 2019 திறன்கள் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்