සුරකිමු ගංගා වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පහළ හංවැල්ලේ කැළණිය ගග ඉවුර අසබඩ උද්‍යානයක් සකස් කිරීම සහ ගංගාව සුරකීමේ අරමුණෙන් ගඟ ආශ්‍රිතව රුක් රෝපන වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක විය.

ස්ථානය –    සහල හංවැල්ල යාබද කැළණි ගඟ ඉවුර අසබඩ උද්‍යානය

දිනය –         20201 . 03.22

ප්‍රධානත්වය – ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා

පාර්ශවකාර ආයතන  –

පළාත් පාලන හා සංචාරක කටයුතු අමාත්‍යංශය

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

අරමුණු-

ගඟ වෙත කසල බැහැර කිරීම වැළැක්වීම

මිනිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඉහළ නැංවීම හා සුන්දර පරිසරයක් ගොඩනැගීම

දැනට ගං ඉවුරට සිදුවී ඇති හානිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම

ශාක රෝපණය තුළින් ඉවුරු ඛාදනය වැළැක්වීම

ඡායාරූප පිළිබඳ විස්තර –  බස්නාහිර පළාත්  ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පරිසර ප්‍රතිඥාව ලබා දීම හා එදින පැවති සමාරම්භක උළෙලේ විවිධ අවස්ථා