දෙහිවල ඇළ හරහා පාලිත තත්ත්ව බාධකයක් (Waste Trap) ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘති 2020 අගෝස්තු මස 01 වන දා සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

2020.08.01 දින සිට දෙහිවල ඇළ හරහා පාලිත තත්ත්ව බාධකයක් පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයීය අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිකල අතර එමඟින් ඇළට එකතු වන අපද්‍රව්‍ය පාලිත තත්ත්ව බාධකය මඟින් එකට එක් රැස් වන අතර පිරිසිදු කිරීමට යොදවා ඇති සේවකයන් විසින් එම එක් රැස් වී ඇති අපදුව්‍ය පහසුවෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. ඉන් පසු එම අපද්‍රව්‍ය කරදියාන කසල අංගනයට යෙදවේ. ඒ අනූව වැසි දිනවල අළට එකතු වන අපද්‍රව්‍ය මෙම පාලිත තත්ත්ව බාධකය (Waste Trap) හරහා සාර්ථකව ඉවත් කෙරෙනු ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ දෛනිකව මෙම පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් මෙය දැනටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘතියක් වීමයි.

ඡායාරූප පිළිබඳ විස්තර – පාලිත තත්ත්ව බාධකය (Waste Trap) යොදවා ඇති අවස්ථා