පළාත තුල ජීව කොටු සහ කාබනික පොහොර නිපදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන – 2020.08.28

පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් පළාතේ සියළුම ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පළාත තුල ජීව කොටු සහ කාබනික පොහොර නිපදවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි. ඒ අනූව මෙම නිලධාරීන් හරහා මහජනතාව වෙත මෙම දැනුම බෙදාහැරීම පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය (බ.ප) ලෙස අපගේ අරමුණ විය.

දිනය – 2020.08.28

ස්ථානය – කෘෂිකාර්මික පුහුණු ආයතනය, අඹේපුස්ස, ගම්පහ

ඡායාරූප පිළිබඳ විස්තර -ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවති පුහුණු වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා