කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා හඳුනා ගැනීම – මිනිසර සංකල්පනා 2020