කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහිව ඉදිරිපෙල කටයුතු කරන පළාත් පාලන ආයතන නිලධාරීන්ගේ භාවිතය සඳහා ආරක්ෂිත කබා ලබා දීම – 2020.03.31

ස්ථානය – පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් සහ බස්නාහිර පළාත් ආර්ථික ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ නිලධාරීන් එක්ව පළාත් පාලන ආයතන වෙත ගොස් ආරක්ෂිත කබා බෙදා හරින ලදි.

ඡායාරූප පිළිබඳ විස්තර – ආරක්ෂිත කබා සකස් කිරීම් කටයුතු සිදු කරන ආකාරය ඡායාරූප මඟින් දැක්වේ.