මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පළාත් පාලන ආයතනවලට බලය පවරන ලද සී කාණ්ඩයේ කර්මාන්තවලට පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන – 2020.02.18

2000 අංක 53 හා 1988 අංක 56 දරණ පනත් මඟින් සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතේ 26 වෙනි වගන්තිය යටතේ වූ නියමය පරිදි පළාත් පාලන ආයතන වලට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් “ සී ” කාණ්ඩයේ කර්මාන්ත වලට පරිසර බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියට අදාලව පවරන ලද බලතල පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන පැවැත්විය. මෙහිදී බස්නාහිර පළාතේ සියළුම පළාත්පාලන ආයතන දැනුවත්කිරීමට කටයුතු යොදන ලදී

දිනය – 2020.02.18
ස්ථානය – බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරය