රාජකාරි ජීවිතයට කෙටි විරාමයක් – 2020.02.02

අමාත්‍යංශයීය සුභ සාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කළ විනෝද චාරිකාව

දිනය – 2020 – 02 – 02
ස්ථානය – සීතාවක මිරකල්