2020 නව අවුරුදු උදාවේ වැඩ ආරම්භය – 2020.01.01

ලේකම්තුමියගේ, මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ හා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නැවුම් බලාපොරොත්තු ඇති නව වසරේ වැඩ ආරම්භ කිරීම.

දිනය – 2020 – 01 – 01
ස්ථානය – අමාත්‍යංශ්‍යයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී