ධනාත්මකව සිතමු. ධනාත්මකව වැඩ කරමු – 2019-08-26

ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය සහ ආත්ම අභිමානය ගොඩනැගීම සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන.