පිරිසිදු, නැවුම් ජලය තවලම්පිටිය ගමටත් – 2019-07-30

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන යටතේ, පානීය ජලයෙහි ගුණාත්මක හා පිරිසිදු බව වර්ධනය කිරීම උදෙසා ක්ලෝරිනේටර් බෙදා දීමේ වැඩසටහන.