ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ භාෂා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බලාත්මක කරනු වස් රාජ්‍ය භාෂා දිනය හා සමගාමී සතියක් සැමරීම සඳහා  ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය විසින් පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන ලදි.

  1. 2019. 07. 23 දින බස්නාහිර පළාත් සභා නව ශ්‍රවණාගාරයේ දී පළාත් සභා පරිශ්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, ඉංග්‍රිසි උපසිරැසි සහිත දී  “විසාරනෛයි” නම් ද්‍රවිඩ සිනමා පටය ප්‍රදර්ශනය කිරීම.
  2. 2019.07.26 දින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, මතුගම මිරිස්වත්ත දෙමළ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවන් සමග අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් භාෂා දින වැඩසටහනක් සිදු කිරීම.