අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – කඳුකරයේ පාරාදීසය – ඌව සැරිසර

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන 2019 අප්‍රේල් 4, 5 හා 6 වන දිනයන් හිදී ඌව පළාතේ, බදුල්ල නගරයේදී දී පැවැත්වුණි.