අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන – යාල් දේවී කොච්චියෙන් යාපනය බලා

අන්තර් පළාත් සංචාරක අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන 2019පෙබරවාරි 28 සහ මාර්තු 1, 2 වන දිනයන් හිදී උතුර පළාතේ, යාපනය අර්ධද්වීපය දී පැවැත්වුණි.