2019 සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

සමාධි ගායනා පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය 2019-06-11 වන දින බස්නාහිර පළාත් සභා නව ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වුණි.