ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන

ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන 2019-02-08 වන දින බත්තරමුල්ල, දියසරු උයනේ දී පැවැත්වුණි.