ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන

ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමට බද්ධ පැළ බෙදාදීමේ වැඩසටහන 2019-06-06 වන දින බස්නාහිර පළාත් සභා පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණි.