රියදුරු තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම – පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය, බස්නාහිර පළාත