බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයිය සුභසාධක සංගමයේ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම 2017.11.15 දින ගරු බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රාවස්ති පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී.

ටිකට් පත් අංකය නම
1 වන ත්‍යාගය09882 එස්.එස් සුරේෂ් පෙරේරා මයා
2 වන ත්‍යාගය02184පී.ඒ.වයි.පාලිත මයා
3 වන ත්‍යාගය13448එච්.කේ.රණවක මිය
4 වන ත්‍යාගය 12853සී.එල්.ඩී.පී.සිල්වා මයා
5 වන ත්‍යාගය14200Piyota Motors
සැනසිලි ත්‍යාග 10
ටිකට් පත් අංකය නම
102548එච්.ඒ.ආර්.සී. සුබසිංහ මයා
212243සිරිවර්ධන මයා
300847ආර්.ටී.ජී.කල්දේරා මයා
413985එ්.එස්.සෙන්දනායක මයජ
500371සයිමන් මයා
611002මනෝජ් මධුෂංක කුරුප්පු මයා
712039ඩබ්.ඒ හේමමාලි මෙය
803808මහේෂිකා මිය
907321ජේ.එස්.පී.සිල්වා මයා
1010590එච්.පී.එන්.කරුණාතිලක මයා