අමාත්‍යංශයට නව පුස්තකාලයක්

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ නව පුස්තකාලය නව අවුරුදු උදාවත් සමග 2017 ජනවාරි 20 වන දින බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් එම්. ඒ. බී. දයා සෙනරත් මහතාගේ සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම් චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි. අමාත්‍යංශ සියලුම නිලධාරීන්ගේ කියවීමේ රුචිය වැඩි කිරීමත්, මානසික සුවයක් ලඟා කර දීමත් සහ කියවීමේ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමත් මෙහි මුලික අරමුණු විය.

untitled-1  untitled  untitled5  untitled6  untitled7  untitled3  untitled12  untitled10  untitled11  untitled9  untitled13  untitled14  untitled15  untitled17  untitled16