වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සංවර්ධන සැලැස්ම – 2017 පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන (PDG)

FORM 03A

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක සැලැස්මේ දැනට අනුමත ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුව
2017.02.07

ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුව පහත සම්බන්ධතාවය ඔස්සේ ලබාගත හැක.

action-plan-2017-07-02-2017