2017 නව අවුරුදු උදාව

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය 2017 නව වසරෙහි වැඩ කටයුතු උද්යෝගිමත්ව ආරම්භ කළ අතර මේ සඳහා ලේකම්තුමිය ඇතුලු අමාත්‍යංශයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

untitled                                               dsc3501-1030x687

dsc3500-1030x687