ලෝක ජල දිනය සැමරීමට සමගාමිව පාසල් ළමුන් සඳහා “සොබා පැන සර” ප්‍රශ්නවිචාරාත්මක වැඩසටහන පැවැත්වීම.

කාර්ය සාධන වාර්තාව – 2018

2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති හා වැඩසටන් 2018-12-31 දිනට.

කාර්ය සාධන වාර්තාව – 2018